CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya
Palampur (HP) 176062

Our Registrar

Registrar

Sh. Sandeep Sood (HAS)

Registrar
CSK HPKV, Palampur - 176 062 (HP), India
Phone: (Office) +91-1894-230383
Fax: +91-1894-230511
DOJ: July 12 F.N., 2021