CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya
Palampur (HP) 176062

Our Registrar

Dr. (Smt.) Madhu Chaudhary (HPAS)

Registrar
CSK HPKV, Palampur - 176 062 (HP), India
Phone: (Office) +91-1894-230383
Fax: +91-1894-230511

E-mail: registrar@hillagric.ac.in
DOJ: 10th April, 2023 (FN)